VEDTÆGTER

DANSKE ELITESPORTSUDØVERES FORENING

NAVN, MEDLEMMER OG FORMÅL

§ 1

Foreningens navn er Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF).

 

Foreningen er beliggende i København og har adresse c/o Spillerforeningen, Frederiksholms Kanal 4, 2., 1220 København K.

 

Foreningen er en sammenslutning af danske spillerforeninger for elitesportsudøvere og enkeltstående elitesportsudøvere fra sportsgrene, hvor der ikke findes en spillerforening.

 

Foreningen kan som medlemmer optage alle danske spillerforeninger, som enten samlet eller indenfor deres repræsentative område repræsenterer en overvejende del af aktive elitesportsudøvere. I sportsgrene, hvor der ikke findes en spillerforening, kan enkeltstående elitesportsudøvere opnå individuelt medlemskab af foreningen.

 

Ansøgning om optagelse af en spillerforening skal stiles til foreningens bestyrelse, som afgør om betingelserne for optagelse er til stede.

Ansøgning om optagelse som individuelt medlem skal stiles til foreningens bestyrelse. Det er en betingelse for optagelse som individuelt medlem, at elitesportsudøveren satser på en elitesportskarriere. Forhenværende medlemmer af foreningen kan ligesom andre tidligere elitesportsudøvere optages som passive medlemmer.

 

Ved medlemskab forbliver medlemmerne uafhængige, og der er således ikke ved medlemskab afgivet rettigheder til foreningen. Se dog § 4 vedrørende indgåelse af overenskomster og kollektive aftaler.

§ 2

Danske Elitesportsudøveres Forening har til formål bredt at varetage, beskytte og udvikle elitesportsudøvernes sportslige såvel som sociale og økonomiske interesser både under og efter elitesportsudøvernes aktive karriere.

 

Danske Elitesportsudøveres Forening kan til udvikling af sit formål være repræsenteret i tilsvarende udenlandske organisationer for elitesportsudøvere. Ligeledes kan Danske Elitesportsudøveres Forening tilslutte sig en faglig hovedorganisation.

 

Danske Elitesportsudøveres Forening skal igennem sit virke øve indflydelse og søge repræsentation i alle relevante organer, der beskæftiger sig med sport på eliteplan. Danske Elitesportsudøveres Forening skal desuden deltage aktivt i debatten i medierne om sportsudøveres vilkår i almindelighed.

 

Danske Elitesportsudøveres Forening skal søge at opnå status som høringsberettiget part i alle idrætspolitiske spørgsmål i forholdet til relevante organer og institutioner herunder Folketinget, Kulturministeriet, EU-kommissionen og Europa Parlamentet.

 

Danske Elitesportsudøveres Forening skal yde bistand til opstart af spillerforeninger og Danske Elitesportsudøveres Forening skal støtte medlemmerne i udviklingen af deres foreninger.

 

Endelig skal Danske Elitesportsudøveres Forening søge at arbejde for indgåelse af kollektive aftaler vedrørende udnyttelsen og forvaltningen af medlemmernes rettigheder inden for eksempelvis sponsorering og merchandising.

 

§ 3

Medlemskab tegnes af den enkelte spillerforening ved skriftlig indmeldelse. Der kan på repræsentantskabsmøde vedtages regler om kontingent. Kontingentets årlige størrelse vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingent betales inden udgangen af september måned.

 

Udmeldelse kan for spillerforeninger ske skriftligt med 1 måneds varsel til en 1. januar. Udmeldelse af spillerforeninger kan desuden efter anmodning fra en spillerforeningen gennemføres ved beslutning herom af bestyrelsen. Udmeldelse kan dog ikke ske under faglig arbejdskonflikt eller konflikt, der omfatter de af Danske Elitesportsudøveres Forening erhvervede rettigheder fra medlemmer af en spillerforening.

 

Medlemskab tegnes af den individuelle elitesportsudøver ved skriftlig indmeldelse eller ved indbetaling af kontingent. Der kan på repræsentantskabsmøde vedtages regler om kontingent. Kontingentets årlige størrelse vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingentet betales inden udgangen af september måned.

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve ekstra kontingent for medlemmer på hvis vegne Danske Elitesportsudøveres Forening fører konkrete sager.

 

Danske Elitesportsudøveres Forening kan indrømme hel eller delvis kontingentfritagelse for enkeltmedlemmer. 

 

Udmeldelse kan for individuelle medlemmer ske med 1 måneds varsel til en 1. januar. Udmeldelse kan dog ikke ske under faglig arbejdskonflikt eller konflikt, der omfatter de af Danske Elitesportsudøveres Forening erhvervede rettigheder fra sine individuelle elitesportsudøvere medlemmer og/eller spillerforeninger.

BESTYRELSEN

 

§ 4

 

Danske Elitesportsudøveres Forenings ledelse varetages af en bestyrelse.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af bestyrelserne i de enkelte spillerforeninger, der er medlem af Danske Elitesportsudøveres Forening og af gruppen af individuelle medlemmer, som ikke er medlem af en spillerforening. Genvalg kan finde sted.

 

Enhver spillerforening, der opfylder betingelserne for medlemskab, har automatisk ret til en bestyrelsespost. Enhver spillerforening har derudover ret til yderligere en bestyrelsespost for hver 200 medlemmer beregnet fra medlem nr. 201, dog maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer. Individuelle medlemmer, som ikke er medlem af en spillerforening, kan samlet vælge 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 7 og 8.

 

De individuelle medlemmers valg af 2 medlemmer til bestyrelsen afgøres ved en afstemning blandt de individuelle medlemmer. Bestyrelsen skal effektuere dette valg enten ved skriftlig afstemning blandt medlemmerne eller på foreningens årlige repræsentantskabsmøde.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, herunder en direktør for foreningen. En af bestyrelsen valgt direktør vil altid være medlem af bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 3 dages varsel af formanden. Bestyrelsesmøder skal afholdes når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening begærer dette.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af medlemmerne er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved ¾ flertal.

 

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, der fremlægges på møderne og underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder. Sekretæren udarbejder referat af disse møder og indfører disse i beslutningsprotokollen, som fremlægges og underskrives af de under telefonmødet tilstedeværende medlemmer, når bestyrelsen samles på ny.

 

Bestyrelsen forhandler og indgår på Danske Elitesportsudøveres Forenings og på sine foreningers medlemmers vegne overenskomster og andre kollektive aftaler med bindende virkning. Danske Elitesportsudøveres Forening har pligt til at høre og involvere sine foreninger i det omfang der søges at indgå overenskomster og andre kollektive aftaler der omfatter foreningernes medlemmer. Foreningerne skal i tilfælde af ophør af medlemskab iagttage de for kollektive aftaler og overenskomsters regler for ophør og frigørelse, herunder varsel, medmindre anden aftale træffes. Beslutninger, der efter bestyrelsens skøn i den forbindelse skal forelægges medlemmerne eller dele af medlemmerne, kan efter bestyrelsens bestemmelse træffes enten på et repræsentantskabsmøde (ordinært eller ekstraordinært) eller i form af en afstemning blandt medlemmerne efter regler fastsat af bestyrelsen.

 

§ 5

 

Danske Elitesportsudøveres Forening tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden og næstformanden i forening.

 

Bestyrelsen kan bemyndige sekretæren til at kunne tegne foreningen i alle anliggender vedrørende den daglige drift.

 

Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for Danske Elitesportsudøveres Forening til eksterne poster. Bestyrelsen kan foranstalte valg af repræsentanter til eksterne poster blandt foreningens medlemmer eller alle elitesportsudøvere under Danske Elitesportsudøveres Forening og Danske Elitesportsudøveres Forenings medlemsforeninger. Medlemmernes stemme vægtes med samme antal stemmer som antallet af bestyrelsesmedlemmer.

 

REPRÆSENTANTSKAB

 

§ 6

 

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle Danske Elitesportsudøveres Forenings anliggender.

 

Såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem brev til medlemmerne, jf. dog § 9 stk. 1.

 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal afholdes såfremt foreningens formand eller medlemmer af bestyrelsen skriftligt begærer dette.

 

Ved indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal der altid medfølge en dagsorden.

 

§ 7

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af næste års budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 2 medlemmer af bestyrelsen for de individuelle medlemmer, jf. §4.

7. Valg af 2 revisorer

8. Fastsættelse af årskontingent.

9. Eventuelt.

§ 8

 

Repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige i alle anliggender, når mindst ¾ af de stemmeberettiget er tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt.

 

Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de i § 9 nævnte tilfælde.

 

Medlemmer af foreningen har stemmeret på repræsentantskabsmøder med samme antal stemmer som antallet af bestyrelsesmedlemmer.

 

Alle individuelle medlemmer og medlemmer af Danske Elitesportsudøveres Forenings foreningsmedlemmer har møde- og taleret på repræsentantskabsmøde.

 

De individuelle medlemmer skal ved simpelt stemmeflertal imellem sig beslutte, hvordan gruppen af individuelle medlemmers 2 stemmer skal afgives.

 

Over forhandlingerne på repræsentantskabsmøder føres en protokol, der underskrives af dirigenten, som tillige afgør alle spørgsmål om stemmeafgivelse.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPLØSNING

 

§ 9

 

Beslutning om ændring i Danske Elitesportsudøveres Forenings vedtægter kan træffes på et repræsentantskabsmøde, såfremt 3/4 af alle stemmeberettiget er repræsenteret, og såfremt ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Vedtages ændringsforslaget med 3/4 af de repræsenteredes stemmer, men er ikke mindst ¾ stemmeberettigede repræsenteret på repræsentantskabsmødet skal bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal afholdes tidligst 1 uge og senest 2 uger efter det første repræsentantskabsmøde. På det således indkaldte 2. repræsentantskabsmøde kan ændringsforslaget vedtages med 3/4 af de stemmeberettigede stemmer, uafhængigt af hvor mange af repræsentanterne, der er til stede.

 

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på et repræsentantskabsmøde, såfremt mindst 4/5 af alle stemmeberettigede er repræsenteret, og såfremt alle repræsenteret stemmer herfor. Såfremt opløsning af foreningen besluttes med alle de repræsenterede medlemmers stemmer, men ikke mindst 4/5 af alle stemmeberettigede er repræsenteret, kan der på samme måde som anført i stk. 1 indkaldes til et 2. repræsentantskabsmøde, hvor opløsning af foreningen kan vedtages med 4/5 af de repræsenterede medlemmers stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede, der er tilstede.

 

I forbindelse med beslutning om foreningens opløsning skal alle foreningens midler efter bestyrelsens anvisning udloddes til alment velgørende formål.

REGNSKAB OG REVISION

 

§ 10

Danske Elitesportsudøveres Forenings regnskabsår er 1. januar til 31. december. På hvert ordinært repræsentantskabsmøde forelægges et af bestyrelsen og revisionen underskrevet årsregnskab med tilhørende status.

 

På ethvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges blandt foreningens repræsentanter 2 revisorer, der er ulønnede.

 

Revisionen skal have regnskabet tilstillet fra bestyrelsen senest 2 uger inden indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde og skal derefter gennemgå regnskabet og påtegne dette, således at det kan udsendes sammen med dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

 

Repræsentantskabsmødet kan bestemme at der vælges en lønnet revisor i stedet for eller sammen med de blandt foreningens repræsentanter valgte revisorer.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på Danske Elitesportsudøveres Forenings stiftende repræsentantskabsmøde, mandag den 19. maj 1997 og ændret på repræsentantskabsmøde den 18. november 2002, ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. marts 2005, ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. december 2012, samt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. juli 2015.

KONTAKT

Esport Spillerforeningen

C/O Danske Elitesportsudøveres Forening

Frederiksholms Kanal 4, 2.

1220 København K

Danmark

Tel.: +45 20 64 13 21

Email: michael.doi@def-sport.dk

esport_spillerforeningen_white_red.png

Esport Spillerforeningen er spillerforeningen for esportsudøvere i Danmark!

|

© 2019 Esport Spillerforeningen. All Rights Reserved.